Nabór do projektu edukacyjnego „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w wybranych formach wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.
REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 12 DO 29 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w kilku zajęciach, muszą złożyć oddzielny komplet dokumentów na każdą z wybranych form, czyli:
- formularz zgłoszeniowy
- rekomendację wychowawcy z oceną z przedmiotu zbliżonego tematycznie do przedmiotu,
w którym będą brali udział
- oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Są to zajęcia tylko dla uczniów z klas IV-VIII
Uczniowie z niepełnosprawnością (są to zajęcia dla klas I - VIII), którzy chcą wziąć udział w zajęciach specjalistycznych składają:
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopię orzeczenia/opinii o niepełnosprawności lub opinię wychowawcy zatwierdzoną przez dyrektora
- rekomendację wychowawcy
- oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
- ankietę motywacyjną

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów szkolnych,a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.