Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikami.  Wszystkie druki można również pobrać u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków: 11.09.2020 r.
Wniosek należy złożyć w szkole.

Uwaga!
Zasiłek szkolny udzielany z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4).
Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają również pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel34 372 42 20 

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30
wtorek w godzinach 7:30 – 16:00
piątek w godzinach 7:30 – 15:00

e-mail: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl