Uwaga Rodzice! Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 20020/2021

UWAGA RODZICE!!!

Od 2.03.2020 r. od godz. 9.00 do 16.03.2020 r. do godz. 15.00 odbywać się będzie

elektroniczna rekrutacja do klas I

Rodzic po zalogowaniu się na stronie: http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

wprowadza zgłoszenie/wniosek swojego dziecka do klasy I zgodnie z instrukcją.

Wszelkie dodatkowe informacje nt. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie SP 1


Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok 2020/2021

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00. Strona dla rodziców będzie otwarta 2 marca 2020 r. o godz. 9:00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.


Kryteria rekrutacji: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf 2.
 

Ogólne zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Częstochowie
na rok szkolny 2020/2021:

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

1. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej.

2. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 oddziały klas I szkół podstawowych.

3. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej.

4. Osoby niemające dostępu do Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i wypełniają go odręcznie.

5. Podpisany przez rodziców zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 2 marca 2020 r do 16 marca 2020 r. w czasie pracy placówki.

6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 5 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

7. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej.

8. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

9. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

10. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

11. Wniosek rozpatruje powołana w szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

13. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.

14. Przydział dzieci do konkretnych klas I w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

15. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe nadal będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Pliki do pobrania: