Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności
Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.
Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Małgorzata Darocha.
E-mail: sp01@edukacja.czestochowa.pl
Telefon: 343614971
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie Adres: ul. Księżycowa 6
42-202 Częstochowa
E-mail: sp01@edukacja.czestochowa.pl
Telefon: 343614971
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Księżycowej 6, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto w szkole znajduje się jeszcze 5 wejść wykorzystywanych jako wyjścia ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarz w pierwszym pawilonie, łączniku oraz holu głównym budynku. Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Jedynie do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Poza tym w budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.