Projekt edukacyjny - "Ja to potrafię"W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt edukacyjny pn. „Ja to potrafię” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt powstał w celu wyrównywania szans i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i jest współfinansowany ze środków unijnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.efs.gov.pl
Realizując projekt pragniemy: zmniejszyć pogłębiające się różnice w poziomie wiedzy między uczniami dobrymi i słabszymi, zapewnić specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i opiekę psychologiczną na terenie szkoły, w pełni wykorzystać potencjał uczniów zdolnych, zapewnić uczestnikom szansę kompleksowego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych, w tym czynnego posługiwania się językiem angielskim.Projekt „Ja to potrafię” skierowany jest do uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie.Beneficjantem Ostatecznym (BO) jest 350 osób.

Projekt  jest spójny z Planem Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polityką równych szans, strategią rozwoju województwa śląskiego na lata 2006 - 2020 w zakresie „Podniesienia jakości szkolnictwa” oraz „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Realizuje program rozwojowy szkoły na lata 2009-2011.
Kwota dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 273450,80 zł. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: stworzenie Europejskiego Centrum Nowoczesnej Nauki (sala lekcyjna wyposażona w tablicę interaktywną,  wizualizer i zestaw pilotów do bieżącej kontroli pracy uczniów, w której znajdować się będzie baza danych na temat uczestników projektu); przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych; organizację spotkań edukacyjnych dla rodziców; ufundowanie stypendium w postaci nagrody rzeczowej dla najbardziej aktywnych uczestników projektu.

1. Oferta zajeć
2. Uczestnicy zajęć w obiektywie
3. Opis zajęć z projektu

Materiały do pobrania:

  • Regulamin uczestnictwa w projekcie
  • Deklaracja udziału ucznia w projekcie
  • Formularz zgłoszenia (klasy młodsze)
  • Formularz zgłoszenia (klasy IV-VI)
  • Oferta zajęć dla klas 0-III
  • Oferta zajęć dla klas IV-VI
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zapytania ofertowe do projektu edukacyjnego: