Młodzi dla świata

Projekt “Youth 4 Earth – Młodzi dla świata” jest realizowany w trzech krajach (Polsce, Włoszech i Chorwacji) w latach 2013-2016. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i trzech miast: Vicenzy, Osijeku i Częstochowy.
Tematyka projektu

Projekt jest poświęcony edukacji globalnej, a w szczególności 7 milenijnemu celowi rozwoju -Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska - czyli zrównoważonemu rozwojowi.
Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie roli edukacji globalnej w programach realizowanych przez szkoły i przedszkola w trzech miastach europejskich, a także wypracowanie nowego podejścia do nauczania w kwestiach rozwojowych poprzez większe wykorzystanie metod edukacyjnych opartych na doświadczeniu i uczestnictwie dzieci i młodzieży.

Założenia projektu,
czyli co chcemy osiągnąć w 2016 roku
• 3 nowe Centra Edukacji Globalnej poświęcone działaniom dydaktycznym dot. edukacji globalnej i 7. celu milenijnego otwarte dla wszystkich (przede wszytskim dla szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych)
• co najmniej 144 nauczycieli i edukatorów nieformalnych przeszkolonych do końca realizacji projektu w zakresie metod zorientowanych na doświadczenie i na ucznia (12 nauczycieli i 4 przedstawicieli organizacji działających poza formalnym systemem edukacji na rok na kraj)
• co najmniej 6000 dzieci i młodzieży zaangażowanych w ścieżki edukacji globalnej dot. 7 celu milenijnego (zajęcia dydaktyczne, teatralne i inne formy)
• co najmniej 3000 uczniów i 300 nauczycieli zaangażowanych w imprezy publiczne podsumowujące każdy rok realizacji projektu
• co najmniej 30 uczestników seminarium podsumowującego i rozpowszechniającego rezultaty będących reprezentantami 15 różnych organizacji
• co najmniej 225 młodych ludzi uczestniczących w eksperymencie – wdrożeniu nowych form edukacji rozwojowej w organizacjach pozarządowych do końca projektu
• utworzenie międzynarodowej platformy internetowej do wymiany doświadczeń i wiedzy.

Oficjalnymi partnerami projektu są: Urząd Miasta Vicenza Urząd Miasta Częstochowa Urząd Miasta Osijek Stowarzyszenie ProgettomondoMlal z Verony Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art z Częstochowy Stowarzyszenie Breza z Osijeku Stowarzyszenie Siraba z Burkia Faso

W Częstochowie zajęcia dla dzieci realizują:
Miejskie Przedszkole nr 4 http://mp4czest.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 20 http://www.mp20.czest.pl/
Miejskie Przedszkole nr 36 http://www.mp36czest.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,33,57 Miejskie Przedszkole nr 38 http://www.38mp.czest.pl/oferta/projekty/mlodzi-dla-swiata
Miejskie Przedszkole nr 42 http://mp42.czest.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 http://www.zs-pnr1.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy http://sp1.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego http://www.sp12.ids.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej http://sp33czwa.pl/?page_id=443
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa http://www.szp38.republika.pl/
Dotychczasowe działania w naszym mieście:

Szkoły i przedszkola w II semestrze tego roku szkolnego prowadziły zajęcia dla dzieci, w każdej szkole, co najmniej dwóch nauczycieli zrealizowało zajęcia dla prawie 1000 dzieci (ok. 200 godzin dydaktycznych). Formy zajęć są różne: typowe zajęcia dydaktyczne np. przyroda, zajęcia plastyczne np. "drugie życie śmieci", warsztaty teatralne i inne. Ten sam schemat działania będzie realizowany także w 2 kolejnych latach szkolnych.
Na zakończenie każdego roku szkolnego przygotowana będzie impreza publiczna. W tym roku w ramach Dni Samorządu Terytorialnego, 24 maja o godz. 10.00 na Palcu Biegańskiego, wystąpią dzieci ze wszystkich 10 placówek oświatowych. Zbudowane zostanie miasteczko, które powstanie z materiałów pochodzących z recyklingu. Odbędzie się też debata publiczna młodzieży związana z rozwojem naszego miasta. W dniach 22-23 maja w Częstochowie odbędzie się seminarium pośrednie z udziałem gości z wyżej wymienionych instytucji i organizacji z Włoch i Chorwacji.

Definicja edukacji globalnej:

W 2010 roku międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych wypracował własną definicję edukacji globalnej. Zgodnie z nią: Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
• poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
• ochronę praw człowieka,
• zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa. Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
• przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
• rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
• kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę. Termin edukacja globalna używany jest zamiennie z określeniami edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:
1. Wystawa prac na Placu Biegańskiego
2. Zdjęcia z zajęć
3. Edukacja o zdrowym odżywianiu
4. Recykling, zbiórka ZSEE
5. Wycieczka do Złotego Potoku i do Elektrociepłowni - oszczędzanie energii

Scenariusze zajęć: