Projekt edukacyjny - Dostępna szkołaDzisiaj 06.09.2017 r. rozpoczynamy II uzupełniającą rekrutację uczniów/uczennic oraz rodziców do projektu "Dostępna szkoła". W załączeniu znajduje się komplet dokumentów rekrutacyjnych.
 
Nabór do projektu trwa od 06.09.2017 r. do 14.09.2017 r. W tym czasie Koordynatorka szkolna (pani Katarzyna Kuśnierczyk) przyjmuje dokumenty od uczniów/uczennic i rodziców.
Kandydaci do projektu muszą złożyć u Koordynatorki szkolnej następujące dokumenty:
-uczniowie/uczennice z niepełnosprawnością i ADHD-formularz zgłoszeniowy (załącznik2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), kserokopię orzeczenia/opinii o niepełnosprawności lub opinię wychowawcy/czyni zatwierdzoną przez dyrektora/kę szkoły, rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);
-uczniowie/uczennice bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);
- rodzice - formularz zgłoszeniowy (załącznik 3), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), ankietę motywacyjną (załącznik 6).
 
Daty na wszystkich dokumentach składanych przez kandydatów/ki muszą zawierać się w okresie rekrutacji tj. od 06.09.2017 r. do 14.09.2017 r. Wyjątek stanowi kserokopia orzeczenia/opinii o niepełnosprawności, będzie z datą wydania jej przez uprawniony do tego organ.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

W załącznikach znajduje się komplet dokumentów rekrutacyjnych. W tym ogłoszenie o naborze uczestników i regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Informacja o projekcie „Dostępna szkoła” 

Celem projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego do potrzeb uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami, a także uczniów i uczennic wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. w 28 częstochowskich szkołach podstawowych i gimnazjach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP17, SP21, SP22, SP32, SP34, SP35, SP37, SP39, SP42, SP48, SP49, SP53, SP54, Gim1, Gim2, Zespół Gimnazjów, Gim7, Gim10, Gim12, Gim14, Gim17, Gim18, Gim21).
Wsparcie otrzyma łącznie 228 uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, autyzmem/zespołem Aspergera, ruchową, intelektualną), 120 uczniów i uczennic bez niepełnosprawności z grupy rówieśniczej i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się oraz 100 rodziców.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Zajęcia specjalistyczne: - usprawniające wzrok,
- kurs obsługi programów czytających,
- terapia metodą Tomatis,
- terapia indywidualna,
- terapia biofeedback,
- terapia integracji sensorycznej,
- rehabilitacja ruchowa,
- dogoterapia,
- logopedyczne,
- usprawniające słuch,
- terapia ręki,
- terapia behawioralna;

2. Zajęcia integracyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
- rozwijające kompetencje informatyczno-techniczne z TIK prowadzone na bazie projektu innowacyjnego „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji”,
- rozwijające kompetencje przedsiębiorcze z TIK prowadzone na bazie projektu innowacyjnego „Zostać przedsiębiorczym
– program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”,
- rozwijające umiejętność uczenia się prowadzone na bazie projektu innowacyjnego „Umiem się uczyć”,
- rozwijające kompetencje naukowe z TIK prowadzone na bazie projektu innowacyjnego „Zajęcia praktyczno-badawcze w powiecie elbląskim”;
3. Konsultacje dla rodziców:
- konsultacje z psychologiem,
- konsultacje z pedagogiem,
- konsultacje z lekarzami specjalistami (np. dietetykiem, neurologiem, rehabilitantem).

Ponadto, w ramach projektu zaplanowano likwidację barier architektonicznych w wybranych szkołach poprzez montaż podjazdów, doposażenie pracowni w sprzęt TIK, doposażenie pracowni przyrodniczych oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia.
Zostanie także zapewniona usługa Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: