Projekt edukacyjny "Koniec języka za przewodnika"

W naszej szkole jest realizowany w latach 2012/2014 projekt pn. „Koniec języka za przewodnika” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Projekt „Koniec języka za przewodnika” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.
2.Celem głównym Projektu jest wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
a) Wzrost umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez pracę z doradcą zawodowym;
b) Poprawa kompetencji językowych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez wprowadzenie II w Szkołach Podstawowych i III w Gimnazjach języka obcego;
c) Poprawa atrakcyjności nauczania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Częstochowie do 31.08.2014 r. w zakresie stosowania e-narzędzi poprzez wdrożenie platformy e-learningowej;
d) Zwiększenie dostępu w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Częstochowie do 31.08.2012 r. do bogatej oferty warsztatów rozwijających potencjał uczniów;
e) Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Specjalnych w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez dostęp do zajęć specjalistycznych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.
3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01 października 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. 4. Projektem zostanie objętych 1 075 uczniów/uczennic (596K), z czego 597 uczniów/uczennic (331K) ze Szkół Podstawowych oraz 779 uczniów/uczennic (429K) z Gimnazjów. Projekt skierowany jest do uczniów V klas 23 Szkół Podstawowych (w tym 2 Szkół Podstawowych Specjalnych) oraz uczniów II klas 22 Gimnazjów (w tym 2 Gimnazjów Specjalnych) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. Ponadto do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 55 nauczycieli/nauczycielek (32K, 13M), z czego 23 nauczycieli/nauczycielek ze Szkół Podstawowych oraz 22 nauczycieli/nauczycielek z Gimnazjów.

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie

Szkolny koordynator projektu - Anna Majchrzak, nauczyciel matematyki Uczestnikami zajęć są uczniowie klas V w roku szkolnym 2012/2013 i VI w roku szkolnym 2013/2014 (łącznie 40 osób). Uczestniczą oni w sześciu rodzajach zajęć prowadzonych przez nauczycieli SP1 jak również inne firmy wyłonione w drodze przetargu.

Warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami informatyki: Anna Majchrzak-nauczyciel matematyki, Renata Szmajdzińska-nauczyciel przyrody; Małgorzata Gąćkowska- nauczyciel informatyki, Warsztaty artystyczno - teatralno - filmowe: Katarzyna Irzykowska, nauczyciel języka polskiego,
Język niemiecki, Bożena Dziąbor: nauczyciel języka niemieckiego
Trening pamięci: Edyta Ciepiela
Trening autoprezentacji: Magdalena Majorczyk
Grupowe doradztwo zawodowe: Centrum Informacji Zawodowej
Szkoła dzięki uczestnictwie w projekcie otrzymała materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne m.in.: mikroskop, pendrivy, filmy DVD, programy multimedialne, gry dydaktyczne, przyrządy tablicowe.
W ramach warsztatów matematyczno - przyrodniczych z elementami informatyki uczestnicy wykonali m.in.: - matematyczne bryły przestrzenne techniką origami, - prezentacje o Częstochowie w programie MS PowerPoint oraz filmy w programie Movie Maker, - makietę ukształtowania powierzchni Polski, Uczniowie na warsztatach artystyczno - teatralno - filmowych wystawili 5 sztuk teatralnych: - Z okazji "Święta Szkoły" - Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - Z okazji zakończenia roku szkolnego - Wieczornicę poświęconą Julianowi Tuwimowi, - "Wiersze Juliana Tuwima" - przedstawienie dla Przedszkola Nr 13

Uczestnicy projektu i ich wytwory prac w obiektywie: