Projekt innowacji pedagogicznej

Zapraszamy do galerii zdjęć z realizacji projektu innowacji pedagogicznych

Wywiad w Radiu Jura z nauczycielami naszej szkoły, realizatorami innowacji pedagogicznych
https://www.radiojura.pl/szkola-pod-gwiazdami-oryginalny-pomysl-czestoch...

OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
„TEATRALNYM KROKIEM PRZEZ JURĘ”- CYKL ZAJĘĆ TERENOWYCH

 

Przyczyny, założenia i zasady wprowadzenia innowacji: Każdy powinien znać miejsce, w którym się wychowuje i kształci, ponieważ środowisko ma na człowieka ogromny wpływ. Wynikająca z planu wychowawczego oraz z misji naszej szkoły szczególna dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, o rozwijanie zainteresowań, kształcenie właściwych postaw społecznych, tj. współodpowiedzialności, tolerancji współżycia w zespole, promowania zdrowego stylu życia, była motywacją do napisania innowacji pedagogicznej „Teatralnym krokiem przez Jurę.”

W poprzednich latach zauważyłyśmy jak ważne dla uczniów jest prowadzenie zajęć w terenie, poznawanie swojego otoczenia i jaki to ma wpływ na dalszą naukę naszych uczniów. Postanowiłyśmy stworzyć cykl zajęć terenowych i nadać im charakter interdyscyplinarny. Poprzez formy teatralne chcemy realizować zadania wychowawcze, kształtować kulturę słowa, uczyć zaangażowania w działania na rzecz środowiska i ochrony przyrody, zapoznawać z historią i kulturą Polski na przykładach lokalnej architektury i postaci artystów oraz bohaterów legend związanych z naszym regionem. Ponadto wspólne zadania realizowane przez uczniów obu klas wzmocnią więzi między nimi, nauczą ich współpracy i zrozumienia. Pragniemy w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę w szkole i zapobiegać niezdrowej rywalizacji, która często rodzi się między uczniami należącymi do różnych klas tego samego poziomu nauczania. Uczniowie obcując z przyrodą będą poznawać walory najbliższego otoczenia, poznają zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla terenu Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Projekt ten realizowany będzie przez nas po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przez klasy V a i V b, podczas krótkich wyjazdów poza teren miasta. Zgodę na pokrycie kosztów przejazdu zadeklarowała Rada Rodziców, co daje możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkim chętnym uczniom i zapobiega problemowi wykluczenia. W tym roku szkolnym byłby to wyjazd do Złotego Potoku, a następnie do Mirowa i Bobolic. W roku kolejnym do Olsztyna. W Złotym Potoku odwiedzimy Dworek Krasińkich oraz zorganizujemy warsztaty terenowe przy stawie Amerykan. Zapoznamy się ze ścieżką przyrodniczą prowadzącą do Młyna Kołaczew. Poznamy rezerwat Parkowe, a w nim grotę niedźwiedzia, źródło spełnionych marzeń, Zielony Staw i Młyn Kołaczew. Podczas drugiego wyjazdu będziemy mogli poznać jurajskie warownie w Mirowie i Bobolicach oraz idąc czerwonym szlakiem będziemy podziwiać jurajskie wapienne skałki i ich malownicze położenie. W kolejnym roku odwiedzimy Olsztyn, ruiny zamku z XIV wieku, rezerwat przyrody Sokole Góry z przepięknym bukowym lasem, dowiemy się więcej o żyjącym na tym terenie gatunku nietoperzy. Podczas wszystkich wyjazdów będziemy poznawać legendy regionu, przedstawiać je w sposób jaki zaproponują uczniowie na zajęciach kół teatralnego i przyrodniczego. Będziemy organizować zabawy sportowe integrujące grupę, będziemy uczyć się jak dbać o środowisko.
Uczniowie na zajęciach kół pozalekcyjnych będą współtworzyć elementy programu każdego wyjazdu. Cel główny: wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Cele szczegółowe: -kształtowanie kultury żywego słowa, -podnoszenie świadomości ekologicznej i wdrażanie jej w praktyce, -uświadamianie uczniom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą, -kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, - poznawanie fauny i flory, przyrody nieożywionej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, - kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania uczuć i emocji własnych i innych uczniów, -ćwiczenia teatralne ułatwiające pokonywanie tremy przed wystąpieniami publicznymi oraz sprzyjające przyswajaniu wiedzy, -trening krótkich form literackich, -zdobycie wiedzy na temat kultury różnych epok historycznych oraz ciekawostek i legend dotyczących odwiedzanych miejsc, -ćwiczenie w praktyce stosowania zasady fair play. Procedury osiągania celów: -gromadzenie informacji dotyczących ekologii i kultury Jury Krakowsko-Częstochowskiej, -wyszukiwanie informacji praktycznych typu: ceny biletów, godziny otwarcia muzeów, miejsca parkingowe itp., -korzystanie z różnych źródeł informacji, -obserwacja fauny i flory, - rozmowy na temat ekologii, -prezentacja zebranych materiałów, -praca z mapą, -poznanie pomników przyrody, -wykonanie prac plastycznych z fauną i florą Jury, -wyjazd do Złotego Potoku i Mirowa oraz Olsztyna, -wyjazd na wycieczkę na wysypisko śmieci, -oglądanie filmów ekologicznych, -aktywny udział w sprzątaniu świata. Metody pracy: -pogadanka, - metoda problemowa, -metoda sytuacyjna, -pantomima, -etiuda teatralna, -elementy inscenizacji, -drama, -ćwiczeniowa, -burza mózgów, -gry dydaktyczne, -opowiadanie wiązane, -gry sportowe - bieżne, sprawnościowe. Środki dydaktyczne: -środki wizualne ( film, rysunek, okazy naturalne), - środki słuchowe ( piosenki, wiersze, małe formy teatralne, odgłosy zwierząt, ptaków), -środki i urządzenia techniczne ( lupa, lornetka, magnetofon ), - drobny sprzęt sportowy. Formy pracy: -praca w grupie, - indywidualna, -praca zespołowa.
Spodziewane efekty: -wykształcenie umiejętności obserwacji otoczenia, -poznanie roślin i zwierząt oraz przyrody nieożywionej przyrody, wykształcenie umiejętności współpracy i zdrowej rywalizacji w grupie, -wzrost świadomości ekologicznej oraz wiedzy o historii kultury Polski na przykładzie kultury regionu. Ewaluacja osiągnięć i monitoring: Działania będą odzwierciedlone w postaci zapisów w dzienniku zajęć dodatkowych , zdjęć, kart pracy uczniów, wystaw prac, potwierdzenia udziału w konkursach oraz na zakończenie w postaci prezentacji multimedialnej dokumentującej działania. Przeprowadzone zostaną wywiady z uczniami i rodzicami na temat oceny efektywności projektu.

OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „SZKOŁA POD GWIAZDAMI” INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

Przyczyny, założenia i zasady wprowadzenia innowacji: Motywacją do stworzenia innowacji pedagogicznej „Szkoła pod gwiazdami” były dla nas wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w naszej placówce w roku szkolnym 2015/16 wskazujące na duże zaangażowanie uczniów w tworzenie koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły. Uczniowie wyrażali satysfakcję z powodu tego, że mają realny wpływ na wiele elementów procesu dydaktycznego i wychowawczego. Jednym z postulatów młodzieży było również stworzenie w szkole warunków do bardziej swobodnych kontaktów koleżeńskich niż ma to miejsce podczas zwykłych zajęć. „Szkoła pod gwiazdami” to projekt edukacyjno-wychowawczy, który ma za zadanie rozwijać dziecięcą kreatywność, aktywizować dzieci poprzez tworzenie zadań będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby uczniów, a także sprzyjać integracji klas i poszerzyć wiedzę uczestników zajęć o tematykę związaną z imieniem szkoły „Zdobywców Przestworzy”. W pierwszym roku, projekt pragniemy zrealizować w kl. 5a i 5b, których jesteśmy wychowawczyniami, a po przeprowadzeniu ewaluacji w roku pilotażowym, włączyć do podobnych działań innych chętnych wychowawców. Projekt polega na organizacji cyklu zajęć pozalekcyjnych (ok. 4 godz.) przeznaczonych na wymyślenie przez zespoły uczniowskie przebiegu spotkania, które trwać będą w szkole od godz. 18.00-22.00. Uczniowie mogą proponować wszelkie możliwe do zrealizowania w szkole formy działania, z wykorzystaniem całej bazy dydaktycznej, które pomogą im poszerzyć wiedzę na temat Zdobywców Przestworzy - zabawy, mecze, quizy, prezentacje multimedialne, miniprzedstawienia, oglądanie gwiazd, tworzenie opowieści, wierszy, piosenek, czy nawet kosmiczne gotowanie. Swoje pomysły prezentują na forum uczestników projektu i dokonują demokratycznego wyboru ich zdaniem najlepszych. Naszą główną ideą i założeniem było pozostawienie uczniom możliwie największej swobody w wymyślaniu programu „Szkoły pod gwiazdami”. Nauczyciel jedynie ukierunkowuje pracę i pomysły oraz określa ogólne ramy tematyczne. Uczniowie są jednak zobowiązani do zaplanowania stworzenia w czasie zajęć jakiegoś „produktu”, który będzie efektem ich działań, np. fotoreportażu, reportażu, kosmicznej rzeźby, wiersza, obrazu, piosenki, albumu, prezentacji, gry planszowej, reklamy itp. Nauczyciel może podpowiedzieć te formy, ale ich nie narzuca. Zwraca uwagę uczniom, że muszą być to pomysły proste w realizacji i mało czasochłonne. Od „produktu” ważniejszy będzie dla nas proces współtworzenia pomysłu w grupie i umiejętność jego prezentacji. Zaletą innowacji „Szkoła pod gwiazdami” jest łatwość realizacji i jej krótki czas, brak potrzeby dodatkowego finansowania przy zachowaniu dużej atrakcyjności dla uczniów. Udział w projekcie będzie dobrowolny i dostępny dla wszystkich chętnych uczniów klas piątych. Jesteśmy przekonane, że tego typu zajęcia będą dla nich ogromnym przeżyciem, które przyczyni się do trwałego zapamiętania wiadomości o Zdobywcach Przestworzy oraz pobudzi dzieci do aktywności naukowej i artystycznej. Projekt daje również możliwość szerokiego oddziaływania wychowawczego - integruje klasę, uczy współpracy, zachęca do podejmowania inicjatyw, pozwala łączyć wiedzę z praktyką. Cel główny: wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka Cele szczegółowe: -pobudzanie inicjatywności, -kształcenie twórczego myślenia, -rozwijanie umiejętności organizacyjnych, -nauka demokratycznego współdecydowania, argumentowania, - poszerzenie wiedzy związanej z imieniem szkoły „Zdobywców Przestworzy”, -rozwijanie talentów artystycznych i naukowych. Procedury osiągania celów: -gromadzenie informacji dotyczących wiedzy o wszechświecie i jego podboju - wszelkie gry, zabawy, twórcze działania zaproponowane przez uczniów Metody pracy: -praca w grupach, -burza mózgów, -debata, -głosowanie, - wszelkie formy zaproponowane i wybrane przez uczniów w głosowaniu. Środki dydaktyczne: -wybrane i zaproponowane przez uczniów z całej bazy dydaktycznej szkoły Formy pracy: -praca w grupie, -praca zespołowa, -formy zaproponowane przez uczniów. Ewaluacja osiągnięć i monitoring: Pokaz produktu końcowego projektu. Planuje się przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców.

PIERWSZE KROKI NA TEATRALNYM SZLAKU PO JURZE

4 października 2016 r. rozpoczęliśmy naszą przygodę z realizacją innowacyjnego projektu edukacyjnego „Teatralnym szlakiem przez Jurę”.
Pierwsza z cyklu zaplanowanych wycieczek miała miejsce w Złotym Potoku. Wyjazdy po lekcjach mają służyć przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań uczniów związanych z przyrodniczą wiedzą o regionie oraz kulturą różnych epok historycznych, ale także integracji zespołów klasowych.
W tym roku na wycieczkę pojechali wszyscy chętni uczniowie z klasy 5 a i 5 b, którzy nie wystraszyli się nie najlepszej pogody o poranku. Powiedzenie „Do odważnych świat należy!” znalazło swoje potwierdzenie, bo podczas wycieczki aura zmieniła się nie do poznania i cały czas świeciło słońce. Zwiedziliśmy Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego, potem w scenkach pantomimicznych odgrywaliśmy najważniejsze zainteresowania romantyków.

Kolejnym zadaniem była obserwacja środowiska wodnego stawu Amerykan oraz cech przyrodniczych rezerwatu Parkowe. Poznaliśmy też legendy o Złotym Potoku i woziwódce związane z rzeczywiście istniejącymi w okolicy miejscami. Na wzór Zygmunta Krasińskiego tworzyliśmy oryginalne, poetyckie nazwy miejsc.

 

 

Największą radość sprawiły konkurencje sprawnościowe - wyścig z jajkiem, przeciąganie liny, konkursy z woreczkami i nieśmiertelny berek. Na koniec odwiedziliśmy bibliotekę w Janowie, gdzie poczęstowano nas pysznymi pączkami i ciepłą herbatą. Pani bibliotekarka była tak miła, że podarowała nam bardzo dużo ciekawych albumów, książeczek i płyt DVD o Jurze. Zapraszamy do ich obejrzenia w naszej wypożyczalni książek. A następna wycieczka już niedługo.

 


Szkoła pod gwiazdami - TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!

Realizacja zadań projektowych

Szkoła pod gwiazdami okazała się bardzo trafionym projektem. Zmobilizowała wszystkich uczniów klas piątych do realizacji pomysłów na wspólną edukacyjną zabawę w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 

 

 

Międzyplanetarne podchody prowadziły uczniów po orbitach wszystkich planet Układu Słonecznego, aby na końcu mogli dotrzeć do tajemniczego skarbu ukrytego w zakamarkach szkoły.

 

 

 

Po wspaniałej zabawie nie mogło zabraknąć pysznej kolacji przygotowanej przez uczniów.
W miłej atmosferze, przy muzyce, pod gwiaździstym niebem, wspaniale spędzili czas a pani Dyrektor razem z uczniami otworzyła z trudem zdobyte skarby. Tajemnicze skrzynie oprócz słodyczy kryły w sobie certyfikaty uczestnictwa „Szkoły pod gwiazdami”.
Kolejnym pomysłem uczniów była zabawa z latarkami w ukrytej w mroku szkole. Ufo - zaklepywanka sprawiła wszystkim dużo radości i rozgrzała wszystkich do dalszej zabawy tego wieczoru.

 

 

W nocnej ciszy i mroku,  w piżamowych strojach dobrym pomysłem było czytanie i opowiadanie mrocznych historii, które dla rozładowania atmosfery zakończyły się bitwą na poduszki.
Na zakończenie wszyscy z przyjemnością obejrzeli fragment filmu ETI.
Projekt ten dostarczył uczestnikom wielu wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Szkoda tylko, że trwał tak krótko.

Teatralnym krokiem przez Jurę - część II

22 czerwca miała miejsce druga  w tym roku szkolnym wycieczka realizowana w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego „Teatralnym krokiem przez Jurę". Tym razem klasy piąte wybrały się na wycieczkę do Mirowa i Bobolic.

 

Zwiedzaniu pięknych okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej towarzyszyły zabawy teatralne . Ich uczestnicy organizowali w plenerze inscenizację legendy o Mirze i Bobolu dawnych właścicielach tamtejszych zamków. Uczniowie rozpoznawali też cechy człowieka neandertalskiego oraz zdobywali wiedzę o średniowiecznym podziale na stany , a także o cechach budowli średniowiecznych.

 

Na zakończenie wyprawy  grupa udała się na zwiedzanie zamku, po którym oprowadzał sympatyczny, ubrany w rycerski strój przewodnik. Podczas wycieczki nie zabrakło zabaw ruchowych, zajadania poziomek na polanie i oczywiście lodów.

Uczniowie klas piątych